تاثیر فیزیوتراپی تا چه مدت بعد از آن باقی می ماند ؟

 در

درمان های دستی و استفاده از تکنیک های دست و تجويز تمرينات مخصوص در طی درمان اثری ماندگار و طولانی دارند بشرط انکه تمرینات اموزش داده شده ادامه پیدا کنند.
توجه داشته باشید که هر بیماری یا مشکل در بدن نیاز به توجه همیشگی دارند این مساله در مورد تمرین درمانی و فیزیوتراپی نیز صادق است.

نوشته های اخیر