این درخواست تا زمانی که از کلینیک با شما تماس گرفته نشود قطعی نیست