آیا برای فیزيوتراپی نامه پزشک نیاز است ؟

 در

برای انجام فیزیوتراپی تجویز پزشک الزام نیست ،تنها در موارد خاص فیزیوتراپیست تشخیص می دهد که برای انجام فیزیوتراپی نامه پزشک متخصص نیاز می باشد.
و البته برای استفاده از بیمه اصلی و بیمه های تکمیلی نیاز به دستور پزشک میباشد.

نوشته های اخیر