آیا فیزیوتراپی این قدرت را دارد که به صورت همزمان چند عضو را درمان کند ؟

 در

بله ،می توان به صورت همزمان با کمک فیزیوتراپی چند عضو را درمان کرد ،اما زمان جلسات فیزیوتراپی كمى طولانی تر ميگردد 

نوشته های اخیر