آیا نیاز به انجام متوالی جلسات فیزیوتراپی است ؟

 در

گاهی به دلیل درد بیش از اندازه بیمار ،ممکن است لازم باشد تا فرد ،متوالی و پشت سر هم جلسات فیزیوتراپی را انجام دهد . در صورتی که بیمار درد شدید نداشته باشد ،بیشتر جلسات فیزیوتراپی 3 روز در هفته تجویز می گردد . اگر فیزيوتراپى بدون وقفه انجام شود، بهترین نتیجه حاصل می گردد،گاهی دیده شده است که وقفه طولانی مدت بین جلسات فیزیوتراپی سبب بی تاثیر شدن کل دوره درمان می شود و البته باز هم بستگی به شرایط بیمار و نوع مشکل دارد که فواصل فیزیوتراپی را خود درمانگر تعیین میکند.

نوشته های اخیر