با توجه به شرايط كرونا چطور پروتكل بهداشتي را رعايت مي كنيد؟

 در

با ضد عفونی کردن مرتب تمام کابین و تخت های فیزیوتراپی و دادن پک های لوازم شخصی و همچنین استفاده از ماسک و دستکش برای کلیه بیماران و پرسنل. و همچنین با توجه به شرایط سنی می توان فیزیوتراپی در منزل را هم انجام داد.

نوشته های اخیر